Zaujímavosti, Život

MIMORIADNE: POZOR, od pondelka platia pre ľudí s negatívnym testom nové pravidlá!

Pandémia ochorenia COVID-19 stále pretrváva.

V sobotu som sa nechal otestovať a som negatívny. Môžem už ísť bez obmedzení, kam chcem?

Zákaz vychádzania pre vás v podstate prestane platiť a bude môcť chodiť do práce, na nákupy do všetkých obchodov, do kaderníctva, predajne textilu. Budete sa môcť bez hrozby sankcie voľne pohybovať po meste. Pohybovať sa tiež bude môcť aj mimo svojho okresu. Ale pozor, to všetko až od zajtra pondelka 2.11. od 5:00 h, dnes ešte platí zákaz vychádzania tak ako doteraz.

Opatrenia hlavného hygienika platné od 15. októbra 2020 ostávajú však aj naďalej v platnosti. To znamená, že ostávajú stále zatvorené fitness centrá, reštaurácie stále nemôžu podávať jedlo v interiéri, platí zákaz hromadných podujatí, obmedzený počet ľudí v obchodných centrách, zákaz zhromažďovania viac ako 6 osôb atď.
Vláda odporučila hlavnému hygienikovi vydať nariadenie na základe ktorého si budú môcť prevádzky pýtať pri vstupe potvrdenia o negatívnom teste na ochorenie Covid-19.

Taktiež platí zákaz hromadných podujatí, obmedzenia na počet ľudí v obchodoch 15 m2 na jedného zákazníka, vyhradené nákupné hodiny od 9 do 11 h pre seniorov od pondelka do piatka, či zákaz stretávania sa viac ako 6 ľudí.

Zákaz vychádzania neplatí (to znamená, že tieto osoby sa môžu voľne pohybovať) pre:

 1. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.
 2. osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RTPCR testu vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.
 3. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia (čiže od 02.11 do 08.11. 2020).

Osoby, ktoré nebudú mať certifikát o negatívnom teste alebo negatívny PCR test na ochorenie Covid-19, nebudú môcť vychádzať zo svojich domovov od 05:00 hod. do 01:00 hod nasledujúceho dňa.

Platí pre nich niekoľko výnimiek a to:

 1. cesta v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť,
 2. cesta do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť,
 3. cesta na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 a cestu späť,
 4. cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
 5. cesta za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný,
 6. prechádzka so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá,
 7. cesta dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy a cestu späť,
 8. cesta žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch do a zo základnej školy,
 9. cesta dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Uznesenie vlády ustanovilo aj okruh osôb, na ktoré sa nevzťahuje ani zákaz vychádzania, a ani nemusia mať negatívny test na ochorenie Covid-19:

 1. dieťa do desiatich rokov veku,
 2. osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020,
 3. osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 4. osoba, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 5. osoba dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
 6. osoba dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
 7. onkologickí pacienti po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom,
 8. osoby, ktoré majú v čase celoplošného testovania antigénovými testami certifikovanými na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Read More...

Život

Najlepší vtip na večer: Manželský pár sa miluje 20 rokov po tme…

Manželský pár spolu žil 20 rokov. Zakaždým, keď sa išli milovať, manžel trval na tom, aby bolo zhasnuté. Ale po 20 rokoch sa to manželke už nezdalo a tak sa rozhodla, že zmení tento zvyk.

Jednej noci uprostred vášnivého milovania zasvietila. Pozrela dole a videla manžela z vibrátorom.

Bol hladký, prekrásny a väčší ako skutočný! Úplne ju to vytočilo!

,,Ty impotentný bastard,” jačala na neho, ,,ako si mohol celé tie roky klamať? Očakávam vysvetlenie!”

Manžel sa jej pozrel priamo do očí a pokojne odpovedal: ,,Ja ti tu hračku vysvetlím… ale ako ty mne vysvetlíš naše deti?!”

Read More...

Život

Dievča s Downovým syndrómom, ktorú lekári chceli umiestniť do ústavu, sa stalo špičkovou modelkou: Neuveríte ako dnes vyzerá!

Svet modelingu bol po mnoho desaťročí spojený najmä s mladými, krásnymi a štíhlymi dievčatami. Zdá sa však, že v posledných rokoch sa situácia začína pomaly meniť a modelkami či modely sa stávajú aj ženy a muži, ktorí by predtým do tohto sveta vstúpiť nemohli. Jedným z mnohých takýchto príkladov je aj šestnásťročná dievčina Kennedy. Aj napriek tomu, že bohužiaľ trpí Downovým syndrómom, stala sa z nej obľúbená a úspešná mladá modelka.

Lekári ju chceli umiestniť do ústavu

Keď sa Kennedy García pred šestnástimi rokmi narodila, lekári jej matke Renee oznámili, že bohužiaľ nikdy nebude ako ostatné deti, pretože sa narodila s Downovým syndrómom. Downov syndróm je vrodená chromozomálna anomália, ku ktorej dochádza ihneď pri počatí, kedy v prvotnej bunke zostane jeden chromozóm navyše. Ak sa takéto dieťa narodí, nadbytočný chromozóm v každej bunke spôsobuje disharmóniu a výsledkom je odlišný a pomalší vývoj jedinca. Typickými prejavmi sú niektoré charakteristické telesné rysy, zdravotné komplikácie aj mentálne oneskorenie rôzneho stupňa.

Vzhľadom k tomu Renee pripravili na to, že celý život na ňu Kennedy bude svojim spôsobom závislá a odkázaná, lebo nebude schopná žiť samostatný život. Aj z tohto dôvodu matke navrhli, že môže Kennedy umiestniť do špeciálneho ústavu pre ľudí trpiacich touto chorobou, kde sa o ňu náležite postarajú tak, ako to robí mnoho rodín, ktorým sa narodí podobne postihnuté dieťa. Kennedy bude mať všetko, čo k svojmu životu potrebuje, a Renee môže ďalej žiť svoj život. Renee sa ale rozhodla, že si Kennedy nechá a vychová ju tak, ako najlepšie môže, a možno celá situácia nebude tak hrozná, ako jej lekári predpovedali. Aj keď sa tým okamihom život Renee a celej rodiny od základu zmenil, nikdy neľutovala. Venovala svojej malej dcérke všetku svoju starostlivosť a lásku a vychovávala ju rovnako, ako keby bola zdravým dieťaťom. Ona ani Kennedy sa nechcela vzdať.

Inšpirácia pre mnoho ďalších

Odmala navyše mnoho ľudí Renee hovorilo, že Kennedy je veľmi krásne dievčatko. Aj Renee si uvedomovala, že Kennedy je neobvyklým spôsobom naozaj veľmi pekná. Nakoniec sa rozhodli, že spoločne skúsia šťastie v modelingu. Neskutočné sa stalo realitou a Kennedy svojou krásou vo svete modelingu skutočne uspela a našla si v ňom svoje pevné miesto. Dnes tak spoločne so svojou matkou lieta ako modelka po celých Spojených štátoch amerických. Veľmi početnú skupinu fanúšikov má aj na svojich sociálnych sieťach, kde ju veľa ľudí obdivuje za to, že sa rozhodla so svojím neľahkým životným osudom pobiť, a zároveň v nej vidia akúsi inšpiráciu pre nich samé. Okrem toho sa Kennedy spoločne so svojou matkou snažia aj rozšíriť povedomie ľudí o Downovom syndróme a zboriť o ňom niektoré mýty a predsudky, ktoré medzi ľuďmi kolujú. Zdá sa, že šťastie sa na Kennedy usmialo aj v osobnom živote, lebo si našla aj priateľa menom Matthew, ktorý trpí rovnakou chorobou ako ona.

Read More...

Zdravie, Život

Milujúca matka skončila v domove dôchodcov. To ešte jej deti netušili, ako sa im pomstí!

Občas sa stáva, že príbuzní zabúdajú na starších členov rodiny. Hoci je to voči ním veľmi nespravodlivé nakoľko im obetovali väčšinu svojho života, býva to už raz tak.

Ľudia pre svoju pohodlnosť strácajú v sebe ľudskosť. Namiesto vrátenia starostlivosti svojim rodičom ich jednoducho odložia do domova, ktorý si musia často platiť z vlastného dôchodku.

Podobná situácia sa stala pani Marte. Milujúca matka a manželka sa na staré kolená dostala za svoju obetavosť akurát do domova.

V roku 2012 jej osud udelil ďalšiu ranu, keď kvôli zákernosti rakoviny prišla o muža. Hoci očakávala oporu od jej šiestich ratolestí, ktorým dala život, nič také sa jej nedostalo.

Po krátkych úvahách, kto si ju vezme k sebe sa nakoniec zhodli, že bude najlepšie, keď sa o ňu budú starať iní. Samozrejme sľubovali jej, že ju budú pravidelne navštevovať a že môže kedykoľvek počítať s ich pomocou.

Hoci prvé týždne fungovalo všetko v poriadku, časom chodiť ju navštevovať jej deti prestalo baviť. Z pravidelných návštev sa stali občasné telefonáty a neskôr utíchli aj tie.

Hoci pani Martu v srdci trápila bolesť a smútok, nedávala nikdy nič najavo. V starobinci odmietla zotrvať a keď oslávila 78. narodeniny, odišla bývať sama do svojho domu.

Ako však plynul čas, začala mať stále väčšie problémy s bežnými úkonmi. Odniesť nákupy zvládala len s pomocou suseda.

V tom čase ju začal navštevovať vnuk Jakub. Ten mal v tom čase 16. Stal sa jej jediným potešením v živote. Svoje vlastné deti nevídala vôbec. Keďže nechcela zostať nikomu z jej okolia príťažou, do domova sa vrátila toho istého roka ako z neho odišla.

“Pani Martu som si veľmi obľúbila. Zvykla som si za ňou chodiť na návštevy, keď sme boli ešte susedky. Som si istá, že by mohla zostať aj naďalej doma, keby bol niekto z jej blízkych ochotný jej pomáhať. Ja sama mám deti a prácu. Veľmi mi bolo ľúto, ako sa na ňu rodina vykašľala, “tvrdila susedka Ivana.

Ivana pokračovala v návštevách pani Marty aj keď sa presťahovala späť do domova. Stali sa z nich veľmi blízke priateľky. Ivana spolu s Jakubom boli jediní ľudia, ktorí o starú pani pravidelne prejavovali záujem.

Pani Marta, medzitým dovŕšila 83 rokov. Na svoje nové ubytovanie si zvykla. Tešila sa z každého nového dňa, ktorý jej osud nadelil. Dokonca aj jej deti začali občas chodiť na návštevy. Neubehol deň, aby sa na nej niekto neprišiel pozrieť.

Samozrejme nebolo to len tak. V lete sa rozhodla predať dom a na svojom bankovom účte mala nemalé množstvo peňazí. Suma sa vyšplhala spolu s ďalšími úsporami až na 10 miliónov korún, čo je neuveriteľná suma.

Práve tieto peniaze prilákali jej deti. Nová situácia však nijako neovplyvnila jej rozhodnutie, že svoje peniaze po smrti prenechá Jakubovi a Ivane.

Synovia a dcéry stále dúfajú, že svoj názor zmení a preto návštevy stále pretrvávajú. Marta však tvrdila, že svoju závet meniť neplánuje.

Read More...

Zaujímavosti, Život

Týchto 7 chýb, ktoré robíme pred spánkom a kvôli ktorým priberáme. Číslo 5 si už veľmi dobre rozmyslíte, či budete praktizovať!

Pohľad na stúpajúce číslo na váhe nám nedodá na sebavedomí, a zároveň nám môže spôsobiť mnoho zdravotných problémov. Je všeobecne známe, že obezita je nebezpečná.

Neustále si dávame pozor, čo jeme, koľko toho jeme a či dostatočne športujeme, pritom si neuvedomujeme, že náhle priberanie môže byť príčinou zlých večerných návykov. Ak sa im vyhnete, vyberiete si oveľa zdravší spôsob života. Prinášame vám tie najväčšie chyby, ktorých sa dopúšťame pred spánkom, výsledkom čoho je náhle priberanie. Skúsme sa im vyhnúť!

1. Neskoré nájazdy do chladničky:
Všetci poznáme pravidlo, nejesť po 18. hodine, ale ani to nám nezabráni v tom, aby sme si dopriali niečo na zakusnutie aj o polnoci. Mnohé štúdie dokázali, že takýto spôsob stravovania vedie k priberaniu, zvyšuje cholesterol, hladinu inzulínu v krvi a negatívne ovplyvňuje naše hormóny. Zapamätajte si, že pokiaľ je váš kalorický príjem vyšší ako to, čo spálite, pravdaže to povedie k priberaniu.

2. Pitie kávy v noci:
Pitie kávy narúša váš pokojný spánok. Poslednú kávu by ste mali vypiť minimálne 6 hodín pred tým, ako idete spať. Navyše kyselina chlorogénová, ktorá sa nachádza v káve, stojí za tým, že priberáte. Skúste kávu nahradiť bylinkovým čajom, alebo ešte lepšie, teplou vodou.

3. Nedostatok spánku:
Dospelí by mali spať v priemere 7 až 8 hodín denne. Pokiaľ spíte menej, a pravidelne sa to opakuje, čoskoro spozorujete na sebe viaceré zdravotné problémy. Výskumy dokázali, že existuje spojenie medzi spánkovou depriváciou a negatívnymi zmenami v metabolizme.

4. Nedostatok pohybu:
Cvičenie a psychická aktivita hrajú dôležitú rolu pri chudnutí, pretože nútia spaľovať kalórie. Je dôležité denne cvičiť, stačia aj jednoduché cviky či 15-minútová chôdza

5. Používanie elektronických zariadení:
Elektronické zariadenia vyžarujú modré svetlo, ktoré veľmi zle ovplyvňuje spánok, je spojené so spánkovou depriváciou a neskôr dochádza k priberaniu. Taktiež zariadenia ovplyvňujú tvorbu melatonínu, ktorý je zodpovedný za regulovanie spánkových cyklov. Namiesto surfovania na internete pre spánkom si radšej vezmite do rúk zaujímavú knihu alebo počúvajte kľudné piesne.

6. Nastavenie budíka na neskorú rannú hodinu:
Verte či nie, vedci zistili, že osoby, ktoré stávajú skôr sú chudšie, ako tie, ktoré vyspávajú do obeda. Takže sa zobuďte skôr a choďte behať.

7. Obklopenie sa nesprávnou farbou:Modrá farba vyjadruje pokoj, relaxáciu a lepší spánok. Je to však aj farba, ktorá potlačuje chuť na jedlo, zatiaľ čo farby ako červená alebo oranžová vo vás vyvolajú hlad. Skúste sa zamyslieť nad tým, akou farbou sa obklopujete.

Ktoré z týchto chýb robíte aj vy pred spánkom? Snažíte sa ich zmeniť? Nezabudnite vaše skúsenosti zdieľať do komentárov.

Read More...

Zaujímavosti, Život

TOTO JE MEGAVTIP: Unavený farár v kostole spovedá mníšky, ktoré zhrešili… :D :D :D

Piatkový podvečer v kostole. Pred spovednicou dlhý rad, vnútri unavený farár.
Príde na rad mníška a hovorí:

– Otče, veľmi som zhrešila.
– Ako?
– Zosmilnila som.
– Prepána, a kde?
– Na zájazde. A hneď dvakrát.
– Tak to je vážne sestra, to bude 50x otčenáš a zdravas a do kostolnej kasičky sto eur.
Potom príde na rad jedna babka – bežný prípad.
Po chvíli príde na spoveď ďalšia mníška a spovedá sa:
– Zosmilnila som.
– Kedy?
– Na zájazde.
To už je farárovi divné a dosť ho to štve. Keď po štvrťhodine vojde do spovedelnice ďalšia mníška a povie, že zosmilnila, farár sa rozhorčene spýta:
– Na zájazde?
– Áno, ako to viete?

To už chudák farár nevydrží, vyletí zo spovedelnice celý červený v tvári a pred zrakom vydesených farníkov zúrivo šmarí o zem modlitebnú knižku a zareve:
– Ku*va, taký dobrý zájazd a mňa samozrejme nikto nezavolal!!!

Read More...

Život

VTIP DŇA: Prídu manželia s autom na pumpu…

Prídu manželia s autom na pumpu. Pumpár hovorí:

– Vidím, že máte nové auto.

Manželka sa spýta manžela: – Čo hovorí?

Manžel odpovie: – Hovorí, že máme nové auto.

Potom pumpár povie: – Podľa ŠPŽ-ky vidím, že ste z Košíc.

Manželka sa spýta: – Čo hovorí?

Manžel odpovie: – Hovorí, že sme z Košíc.

Pumpár povie: – Viete, ja som poznal jednu ženu z Košíc, bola blbá, nevedela variť.

Manželka sa spýta: – Čo hovorí? Manžel odpovie: – Hovorí, že ťa pozná.

Read More...

Život

Jednoduchý trik, vďaka ktorému budete mať od kliešťov pokoj počas celého leta! Moja dcérka ich už nemala niekoľko rokov…

lho očakávané leto prináša nielen horúce slnko a teplý vánok, ale aj zvýšený výskyt kliešťov – ktoré prenášajú život ohrozujúce choroby, vrátane encefalitídy a boreliózy.

Najväčšia aktivita kliešťov je zaznamenaná koncom jari a začiatkom leta, hoci jednotlivé prípady napadnutia hmyzom sa prejavujú od marca do októbra. Hlavná sezóna pre roztoče je v období od začiatku kvitnutia čerešňového kvetu, kedy sa začínajú objavovať púčiky na brezových a lipových stromoch až do kvitnutia kypriny úzkolistej, teda od konca mája do prvej dekády júla.

Ako sa zbaviť kliešťov

Napriek malej veľkosti sa roztočom podarí vytvoriť veľké problémy. Každoročne totiž na uštipnutie kliešťom zomiera veľa ľudí.

Ak chcete stráviť čas vonku, nezabudnite na niekoľko opatrení, aby ste sa ochránili pred týmito nebezpečnými drobnými tvormi.

Kliešte nemajú radi ostré zápachy, takže si môžete urobiť „odpudzovač“ sami: nechajte prevrieť vo vode škoricový prášok a klinčeky, tento vývar si nastriekajte na šaty a môžete sa spokojne vybrať do prírody.

Existuje ďalšia osvedčená metóda. Potrebujete iba valček a éterický olej. Ponatieraná pokožka éterickými olejmi odradí nielen kliešte, ale aj otravné komáre.

Éterické vône, ktoré odpudzujú hmyz:

Eukalyptus

Eukalyptový olej sa môže používať samostatne alebo v kombinácii s olejom zo schizandry na odpudzovanie akéhokoľvek hmyzu.

Schizandra
Olej zo Schizandry čínskej, má jasnú citrusovú arómu a je prirodzeným prostriedkom na ochranu proti kliešťom.

Mäta sivá
Tento esenciálny olej je toxický pre hmyz a je účinným prírodným repelentom!

Levanduľa
Najprekvapujúcejšie je, že zatiaľ čo my vôňu levandule zbožňujeme, kliešte aj komáre ju nemôžu vystáť.

Preventívne opatrenia

Aby ste sa nestali obeťou útoku kliešťov, je potrebné dodržiavať základné opatrenia, ktoré im nedovolia preniknúť na povrch pokožky.

1. Ako je známe, kliešte sa zahryznú, kde je najjemnejšia koža: pod kolenami, na záhyboch rúk, v oblasti slabín, v podpazuší, na krku a na hlave. Dbajte na to, aby ste všetky uvedené miesta nemali odhalené, oblečte si preto radšej dlhé nohavice, zastrčte ich do topánok, a nezabudnite vždy nosiť klobúk.

2. Majte zastrčené nohavice v ponožkách alebo topánkach, aj keď je vonku horúco.

3. Na hlavu si zvoľte niečo čo pokrýva celú hlavu vrátane zadnej časti, alebo si môžete dať na hlavu kapucňu.

4. Ak ostávate v prírode aj na noc, nezabudnite na stan, ktorý sa pevne uzatvára a má  jemnú mriežku, tieto drobné otvory nedovolia kliešťom preniknúť dovnútra.

5. Preniknutie kliešťa cez kožu trvá asi 30 minút, tak si nezabudnite telo kontrolovať každých 20 minút. Kliešte žijú v tráve a kríkoch a ľahko sa dostanú na človeka.

6. Nezabudnite na ďalšie ochranné prostriedky. Existuje veľké množstvo špeciálnych chemických aerosólov a sprejov, ktoré odpudzujú roztoče alebo ich zabíjajú.

Pred použitím výrobku si prečítajte návod na použitie. Existuje aj ďalšia metóda – očkovanie. Je ale pravda, že vakcína chráni len pred encefalitídou.

7. Na odpočinok, parkovanie alebo stanovačku vyberte suché borovicové lesy s piesčitou pôdou alebo oblasti bez trávnatej vegetácie, kde kliešte sú extrémne zriedkavé. Predtým spaním by ste mali starostlivo prehliadnuť oblečenie, telo a vlasy.

Čo robiť, ak uhryzne kliešť

Kliešť nasáva 15-20 minút, zároveň vylučuje anestetickú tekutinu, čo spôsobuje, že uhryznutie je takmer bezbolestné. Bolesť alebo nepríjemné pocity na mieste uhryznutia sa dostavia až zvyčajne po niekoľkých hodinách.

Kliešte sa môžu držať na tele človeka alebo zvieraťa až 12 dní. Dospelí si ktoré nasiaknuté kliešte všimnú najčastejšie po 2-3 dňoch: miesto uštipnutia opuchne, svrbí, je začervenané a samotný roztoč sa zväčšuje.

Ak nájdete prisávajúceho sa kliešťa, odstráňte ho čo najskôr, ale neodtrhávajte ho! Čím dlhšie kliešť pije krv, tým viac infekcií vstúpi do tela.

Odporúčame odstraňovať kliešte pomocou pinzety. V tomto prípade ho len jemne vytiahnite otáčajúc okolo vlastnej osi, zvyčajne po 2-3 otáčkach by sa kliešť mal úplne odstrániť.

Existujú špeciálne zariadenia na odstránenie kliešťov, ktoré je možné zakúpiť v lekárňach. Ak sa kliešť nedávno nasal a ešte nemal čas na zväčšenie, môže byť odstránený injekčnou striekačkou bez ihly. Stačí vysať telo kliešťa.

Existuje aj spôsob odstránenia kliešťa pomocou nití. Niť je uviazaná na uzol, čo najbližšie k hlave kliešťa, potom ju otočíte jedným smerom a jemne zatiahne, kým sa kliešť nevypne. Táto metóda nie je vždy vhodná, najmä ak sa jedná o vyberanie z vlastného tela alebo z tela zvierat.

Ak ste objavili na svojom tele nasávajúceho sa kliešťa a nemá vám kto pomôcť s odstránením, odstráňte ho, ako môžete. Hoci by sa mohol odtrhnúť, je to lepšie ako keby ste dlho hľadali pomoc. Hlava kliešťa môže zostať v koži, takže si nezabudnite miesto uhryznutia pretrieť alkoholom alebo dezinfekčným prostriedkom.

Po odstránení kliešťa ošetrite pokožku na mieste uhryznutia tinktúrou jódu alebo alkohol, dokonca aj vtedy, ak sanie kliešťa bolo krátkodobé, nie je vylúčené riziko infekcie ktorú prenášajú.

Kliešte môžu byť zdrojom pomerne veľkého počtu ochorení, preto po odstránení kliešťa sa nechajte vyšetriť (encefalitída prenášaná kliešťom, Lymeova choroba).

Kliešte by mali byť umiestnené v malej sklenenej fľaši spolu s kusom vaty mierne navlhčenej vodou. Uistite sa, že fľaška je uzavrite tesným viečkom a nechajte ho v chladničke.

Pamätajte, že prítomnosť infekcie v kliešťovi neznamená, že budete chorý. Analýza kliešťa je potrebná pre pokojný pocit v prípade negatívneho výsledku a na ostražitosť v prípade pozitívnych výsledkov.

Najspoľahlivejším spôsobom určenia prítomnosti ochorenia je krvný test. Odber krvi by nemal byť skôr ako 10 dní po uštipnutí kliešťa. Skorší odber by neukázal nič.

Rada redakcie

Vezmite si s sebou pinzetu v prípade že by ste potrebovali odstrániť kliešťa.

Nezabíjajte kliešťa holými rukami. Pri odstraňovaní kliešťa použite príslušné nástroje a po dokončení si umyte ruky.

Krvotvorná encefalitída je najnebezpečnejšia z infekcií prenášaných kliešťami, čo niekedy vedie až k smrti, pretože ovplyvňuje miechu a mozog – centrum všetkých procesov ľudského života. Táto choroba je strašná nielen pre priebeh, ale aj pre komplikácie.

Dôsledky encefalitídy: duševné poruchy, narušenie pohybového aparátu, poruchy zraku a sluchu, v najhoršom prípade smrť.

Lymská borelióza – nebezpečné ochorenie, o ktorom človek často ani netuší, ale stáva chronickou vedie k invalidite, prenáša sa uhryznutím kliešťa.

V prírode oddychujte bezpečne! Nezabudnite sa podeliť o tieto praktické rady so svojimi priateľmi.

Zdroj : takprosto.cc

Read More...

Život

VTIP, z ktorého UMRIETE OD SMIECHU: Vráti sa chlap skôr z práce…

Vráti sa chlap skôr z práce a počuje z kúpelne hlasy. Tak vylezie v spálni na skriňu. Manželka s milencom idú z kúpelne do postele.

Milenec ju pobozká a hovorí: “Pusinku sme si dobre vykúpkali.”

Presunie sa nižšie a hovorí:- “Prsíčka sme si tiež dobre vykúpkali!”

Potom sa presunie ešte nižšie a hovorí:- “Ale-ale,tu sme sa nejako zle vykúpkali!!!”

A ženská mu na to odpovie: “Pozri sa na skriňu a poserieš sa tiež!!!”

Read More...

Zaujímavosti, Život

HANBA! Ľudia zavolali na mladú matku sociálku: Neuveríte, čím kŕmi svojho 2-ročného syna!

Mamičky malých detí sa neraz stretávajú s veľkou kritikou okolia súvisiacou so spôsobom, akým sa o ratolesti starajú. Niektoré ženy sa ale od ostatných extrémne líšia a do značnej miery sa vymykajú zabehnutým štandardom. Presne to je aj prípad mladej Nemky Glorie Zasso – tá v rodine nariadila prísne pravidlá ohľadne stravovania.

Gloria Zasso sa už ako 12-ročná stravovala ako vegetariánka a v priebehu rokov sa stala vegánkou.

Rovnakým životným štýlom žil aj jej manžel Thomas, pričom sa im pred dvoma rokmi narodil syn Isaac. 30-ročnú ženu však tesne po pôrode začali trápiť bolesti v kĺboch a lekári jej nakoniec oznámil, že trpí artritídou.

Súčasťou liečby však boli lieky, ktoré sa používajú aj pri chemoterapií, čo Gloria odmietla. Začala študovať všetko okolo svojej diagnózy, pričom zistila, že vegánska diéta jej vôbec nepomáha. Na internete našla tzv. ,,mäsožravú“ diétu, ktorá zlepšila jej zdravotný stav.

Gloria spoločne s manželom Thomasom vychovávajú dvojročného synčeka Isaaca. Hoci chlapček na prvý pohľad pôsobí ako úplne bežné a zdravé dieťa, jeho jedálniček sa od rovesníkov poriadne líši.

Nemka si vyhľadala informácie o živočíšnej a mäsožravej diéte, pričom prísne pravidlá zaviedla aj v domácnosti s batoľaťom. Plavovlasý chlapček tak najčastejšie na tanieri nachádza zvieracie vnútornosti, varené či dokonca surové mäso.

Isaac na raňajky jedáva surový stejk, obed zahŕňa jahňacie plece a na večeru konzumuje opäť varené mäso. Ovocie je iba zriedka súčasťou jeho jedálnička, pričom zeleninu neje vôbec. Ide o vážne zlyhanie zo strany rodičov, na čo upozornili aj ľudia a dovolávajú sa reakcie úradov. K rozhodnutiu matky kŕmiť syna iba mäsom sa vyjadril aj výživový poradca, ktorý upozornil, že dieťa je vo vývoji a neprijíma žiadnu vlákninu.

Matka chlapcovi úplne odmieta podávať zeleninu – občasne ju nahradí aspoň kúskami ovocia, avšak na prvom mieste je len mäso v rôznych variantách, a to i niekoľkokrát denne.

Gloria sa údajne od okolia a výživových poradcov pravidelne stretáva s kritikou, nakoľko dieťa vo vývoji potrebuje prijímať látky, ktoré v mäse obsiahnuté nie sú. Ona ale zaryto trvá na svojom a tvrdí, že sa synčekovi vodí dobre a surové mäso miluje.

zdroj: MIRROR.CO.UK

Read More...